Nguồn tin:Trịnh Thu
 • Cập nhật:14/03/2016 06:56:55 SA

Tình hình kinh tế – xã hội năm 2015 của Vĩnh Phúc tiếp tục ổn định và phát triển; thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt cao; các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.


Năm 2015, nhìn chung sản xuất nông nghiệp và công nghiệp của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc đề ra các giải pháp, cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư; cùng với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm của các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế – xã hội năm 2015 của Vĩnh Phúc tiếp tục ổn định và phát triển; thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt cao; các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

1.  Tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2015 theo giá so sánh dự kiến đạt 58.876 tỷ đồng, tăng 6,97% so với năm 2014. Trong đó:

– Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 4.102,6 tỷ đồng, tăng 2,70% so với năm 2014, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 0,20 điểm %; riêng ngành nông nghiệp đạt 3.787 tỷ đồng, tăng 2,69%, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 0,18 điểm %.

– Tổng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp, xây dựng đạt 29.517,1 tỷ đồng, tăng 5,91% so với năm 2014, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 3,00 điểm %. Trong đó, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt 27.850,2 tỷ đồng, tăng 5,96%, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 2,85 điểm %.

– Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ đạt 11.853 tỷ đồng, tăng 7,60% so với năm 2014, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 1,52 điểm %. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 13.403,6 tỷ đồng, tăng 10,24% so với cùng kỳ, đóng góp vào mức tăng trưởng chung của tỉnh là 2,26 điểm %.

Cơ cấu kinh tế năm 2015 của tỉnh Vĩnh Phúc: Khu vực I (Nông, lâm nghiệp và thủy sản) 9,77%; khu vực II (Công nghiệp – xây dựng) 62,12%; khu vực III (các ngành dịch vụ) 28,11%.

 

2.  Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

Sản xuất nông nghiệp

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm năm 2015 đạt 96.845 ha, tăng 1,20% so với năm trước. Tổng diện tích các loại cây lâu năm hiện có 8.320 ha, tăng 0,70% so với năm 2014. Trong đó, diện tích cây ăn quả là 7.779 ha chiếm 93,50% diện tích các loại cây lâu năm. Sản xuất chăn nuôi năm 2015 trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi.

Sản xuất lâm nghiệp:

Diện tích rừng trồng mới tập trung trên địa bàn tỉnh năm 2015 đạt 643 ha, tăng 1,50% so với năm trước. Trong đó, rừng sản xuất 559 ha, rừng đặc dụng 26 ha, rừng phòng hộ 58 ha. Diện tích rừng được chăm sóc là 464 ha, đạt 100% kế hoạch, tăng 12,06% so với năm trước.

Sản xuất thuỷ sản:

Diện tích nuôi trồng năm 2015 đạt 6.963 ha, tăng 0,29% so với năm trước. Trong đó, diện tích nuôi cá 6.803 ha (chiếm 97,70% diện tích); nuôi trồng thuỷ sản khác 3 ha; diện tích ươm giống 157 ha. Sản lượng thủy sản năm 2015 dự kiến đạt 19.758 tấn, tăng 2,90% so với năm trước. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 17.781 tấn, tăng 3,44%; sản lượng khai thác đạt 1.977 tấn, giảm 1,69% so với cùng kỳ.

3.  Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất và sản phẩm công nghiệp

Dự kiến, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015 tăng 1,31% so với năm 2014. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 15,51%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,27%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 14,60%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải giảm 2,88% so với năm trước.

Chỉ số tiêu thụ, chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo mười một tháng tăng 6,96% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành sản xuất xe có động cơ tăng 23,41%; ngành dệt tăng 15,64%; ngành sản xuất trang phục tăng 11,28%…

Tại thời điểm 01/12/2015, chỉ số tồn kho giảm 4,39% so với tháng trước và tăng 12,61% so với cùng kỳ.

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh tại thời điểm 01/12/2015 tăng 1,02% so với tháng trước và tăng 16,01% so với cùng kỳ năm trước; dự kiến cả năm 2015 tăng 12,47%.

4.  Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2015 tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 0,09% so với cùng tháng năm trước. Bình quân cả năm 2015 CPI tăng 0,12% so bình quân năm 2014.

5.  Đầu tư, xây dựng

Tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư

Dự tính cả năm 2015, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 20.909,8 tỷ đồng tăng 7,61% so với năm trước; Trong đó, vốn Nhà nước Trung ương 208,6 tỷ đồng; vốn nhà nước địa phương 5.455,3 tỷ đồng; vốn ngoài nhà nước 10.937,6 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 4.236,1 tỷ đồng

Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, trong đó coi trọng hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ bằng giải pháp quan tâm và giải quyết ngay các khó khăn cho doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh. Tiếp và làm việc với nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu môi trường, cơ hội đầu tư tại tỉnh. Chỉ đạo các cấp, các ngành tổng kết Đề án Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2013-2015. Luật Đầu tư năm 2014 (có hiệu lực từ 01/7/2015) được chỉ đạo triển khai tích cực. Luật Đầu tư 2014 đã giảm thiểu đáng kể những thủ tục, giấy tờ cho nhà đầu tư, minh bạch hóa các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện (Giấy chứng nhận đầu tư chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 51% và chỉ điều chỉnh các dự án đầu tư, còn việc thành lập doanh nghiệp sẽ do Luật Doanh nghiệp điều chỉnh).

Kết quả thu hút đầu tư năm 2015:

Cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 44 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 9.138,2 tỷ đồng, điều chỉnh tăng vốn cho 04 dự án với tổng số vốn tăng 333,25 tỷ đồng. Tổng số vốn đăng ký mới và điều chỉnh bổ sung là 9.417,77 tỷ đồng. Điều chỉnh giảm vốn cho 02 dự án với tổng số vốn giảm: 30,29 tỷ đồng, chấm dứt hoạt động 14 dự án với tổng số vốn. Lũy kế đến 20/12/2015 toàn tỉnh có 601 dự án DDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 44.023,61 tỷ VND.

Cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 29 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 267,48 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 26 lượt dự án với số vốn tăng thêm là 197,15 triệu USD. Tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh bổ sung là 464,63 triệu USD. Giảm vốn 01 lượt dự án với số vốn giảm 0,19 triệu USD. Chấm dứt hoạt động 07 dự án với tổng số vốn đầu tư 303,41 triệu USD. Lũy kế đến 20/12/2015 toàn tỉnh có 205 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 3.252,31 triệu USD.

Thu hút các dự án ODA

Đến nay tỉnh đã triển khai các thủ tục vận động 4 dự án ODA gồm: Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc với tổng vốn đầu tư 220 triệu USD, trong đó vốn ODA là 150 triệu USD và vốn đối ứng 70 triệu USD; Dự án phát triển đô thị loại II – thành phố xanh Vĩnh Yên với tổng vốn đầu tư 145 triệu USD, trong đó vốn ODA là 102 triệu USD và vốn đối ứng là 43 triệu USD; Dự án Cầu Đầm Vạc với tổng vốn đầu tư 30 triệu USD, trong đó vốn ODA 25 triệu USD và vốn đối ứng 5 triệu USD; Dự án Bệnh viện sản nhi và Trung tâm ung bướu.

Hiện nay trên địa bản tỉnh đang triển khai thực hiện 04 dự án sử dụng vốn ODA gồm: Dự án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh phía Bắc, dự án nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, dự án nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát sinh chương trình khí sinh học. Cho đến nay, các dự án đã giải ngân đạt trên 590 tỷ đồng.

Hoạt động xây dựng

Trong những năm qua, Vĩnh Phúc đã tăng cường nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm. Riêng trong năm 2015, tỉnh bố trí 1.050 tỷ đồng để quyết toán cho 7 công trình và triển khai xây dựng 18 công trình trọng điểm, đây là số vốn bố trí cao nhất cho các dự án trọng điểm trong 5 năm qua. Tổng giá trị ngành xây dựng năm 2015 theo giá hiện hành ước đạt 8.572 tỷ đồng, tăng 8,26%; theo giá so sánh đạt 6.680 tỷ đồng, tăng 5,10% so với năm 2014.

6.  Tài chính, tín dụng

Dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015 đạt 24.293,5 tỷ đồng vượt dự toán đề ra, tăng 15,25% so với năm 2014. Chi ngân sách địa phương đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi của tỉnh, dự kiến cả năm đạt 21.162,7 tỷ đồng vượt dự toán và tăng 23,45% so với năm 2014.

Công tác huy động vốn được triển khai tích cực, đưa ra nhiều giải pháp phù hợp. Tính đến hết tháng 11/2015, nguồn vốn huy động đạt 37.292 tỷ đồng, tăng 20,30%; tổng dư nợ đạt 31.527 tỷ đồng, tăng 14,69% so với cuối năm 2014. Xử lý nợ xấu được triển khai quyết liệt nên tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ chỉ còn 1,41%.

7.       Hoạt động xuất, nhập khẩu

Dự kiến năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.593 triệu USD tăng 10,21% so năm trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.542 triệu USD, tăng 15,32 %; kinh tế trong nước 51 triệu USD, bằng 47,01%. Hàng  xuất khẩu trong năm chủ yếu là các mặt hàng: điện tử 627 triệu USD, tăng 20,94%; phương tiện vận tải và phụ tùng 467 triệu USD, tăng 6,31%; dệt may 301 triệu USD, tăng 35,28% so với năm 2014.

Tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2015 đạt 2.325 triệu USD, tăng 16,42% so với năm trư­ớc. Trong đó, kinh tế trong nước đạt 150 triệu USD, tăng 44,27%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 2.175 triệu USD, tăng 14,90% so năm trước. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng  chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị hàng nhập khẩu. Hàng nhập khẩu trong năm chủ yếu là các nguyên vật liệu để gia công, sản xuất như: linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy, vải may mặc, hàng điện tử, thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu chế biến.

8.  Một số vấn đề xã hội

– Lao động, việc làm: Năm 2015 số lao động được giải quyết việc làm đạt kế hoạch đề ra; xuất khẩu lao động tăng khá so với năm 2014. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh hiện có 32 cơ sở dạy nghề, trong đó có 08 trường cao đẳng nghề; 05 trường trung cấp nghề và 19 trung tâm có chức năng dạy nghề.

– Công tác an sinh xã hội: Tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện các quy định về tiền lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động gắn với tuyên truyền pháp luật lao động, theo dõi sát tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả để ngăn ngừa đình công, lãn công trái pháp luật. Hoạt động bảo trợ xã hội, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Năm 2015, ước tỷ lệ hộ nghèo còn 2,5% giảm 1,13% so với năm 2014. Chế độ chính sách BHXH, BHYT được giải quyết kịp thời, đúng định mức, đúng đối tượng thụ hưởng. Ước đến cuối năm 2015, tỷ lệ bao phủ người dân có BHYT đạt 71,1%, tăng 1,8% so với năm 2014.

– Giáo dục, đào tạo: Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững ở mức cao. Năm học 2014-2015, tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình tiểu học theo yêu cầu mới  và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt cao (trên 99%);  Công tác phân luồng học sinh sau THCS  được quan tâm và duy trì, tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệpTHCS vào THPT đạt 70,8%; số còn lại học tại các trường nghề và bổ túc THPT nghề.

– Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng: Năm 2015, Ngành Y tế đã chủ động theo dõi, giám sát tình hình bệnh dịch, nhất là bệnh dịch MERS-CoV và dịch sốt xuất huyết; tập trung xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và xã; tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vận động nhân dân chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh, vệ sinh môi trường không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Trong năm, trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra, không có bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết. Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác đào tạo bồi dưỡng nhân lực của ngành y tế được tỉnh tập trung quan tâm hơn.

– Hoạt động văn hoá, thể thao: Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tổ chức lễ hội truyền thống để chào mừng các ngày lễ của đất nước, của tỉnh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp được diễn ra sôi nổi, rộng khắp, đúng quy định thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Hoạt động các cơ quan báo chí, xuất bản, đài phát thanh, truyền hình đã bám sát định hướng và làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ đề trọng tâm, nhất là tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng các cấp; nhiều ấn phẩm được cải thiện cả về hình thức và nội dung đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh và góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.

(Tóm lược từ Báo cáo tình hình KTXH tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 của Cục Thống kê tỉnh và Báo cáo nhanh tình hình thu hút đầu tư năm 2015 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh).


Nguồn tin:Trịnh Thu

Thống kê truy cập

 • duong-link-khong-co Đang online: 49
  duong-link-khong-co Hôm nay: 351
  duong-link-khong-co Hôm qua: 391
  duong-link-khong-co Tuần này: 1,170
  duong-link-khong-co Tuần trước: 3,262
  duong-link-khong-co Tháng này: 170,955
  duong-link-khong-co Tháng trước: 146,171
  duong-link-khong-coTất cả: 2,274,286